ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Δια της παρούσης γνωστοποιείται η ανάκληση της αδείας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε δυνάμει της υπ αρ.  173/1 απόφασης ΕΠΑΘ. Η Τράπεζα της Ελλάδος με γνώμονα την διασφάλιση των καταθέσεων των πελατών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, προέκρινε τη μεταβίβαση τους στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε, μετά από σχετική πρόταση της τελευταίας, που έλαβε την έγκριση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.  
Οι καταθέσεις όλων των πελατών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε είναι διασφαλισμένες στο ακέραιο και η οργάνωση της μεταφοράς τους στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. έχει ήδη ολοκληρωθεί. Η εξυπηρέτηση των πρώην καταθετών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε  από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε έχει ήδη αρχίσει από τις 24 Δεκεμβρίου 2015.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (E-AUCTION)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περί ορισμού δικασίμου επί της ασκηθείσας έφεσης από τον Ειδικό Εκκαθαριστή PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε. του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. επί της υπ αρ. 18/2017 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας), η οποία εξεδόθη επί του δικογράφου εισαγωγής αντιρρήσεων του Ειδικού Εκκαθαριστή κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του ανωτέρω πιστωτικού ιδρύματος.

 

Με την υπ αριθμ. 173/1/18.12.2015 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και την υπ αρ. 128/2/18.12.2015 απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τραπέζης της Ελλάδος, αμφότερες δημοσιευθείσες στο υπ αρ. 2762/18.12.2015 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Β), ανακλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος η άδεια του πιστωτικού συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. και τέθηκε αυτός σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 145 του ν. 4261/2014.

 

Δυνάμει της υπ αρ. 182/1/04.04.2016 αποφάσεως της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τραπέζης της Ελλάδος, δημοσιευθείσας στο υπ αρ. 925/05.04.2016 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Β), διορίστηκε νέος Ενιαίος Ειδικός Εκκαθαριστής στα υφιστάμενα υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων και η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε., και δη η Εταιρεία με την επωνυμία PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε., ο οποίος αντικατέστησε τον αρχικώς διορισθέντα - σύμφωνα με την ΕΠΑΘ 173/1/18.12.2015 - ειδικό εκκαθαριστή Άθω Στυλιανού.

 

Ο κ. Δημήτριος Παπαγιαννίδης, Εκπρόσωπος Εκκαθάρισης του Ενιαίου Ειδικού Εκκαθαριστή δυνάμει της από 21.11.2017 εξουσιοδότησης του κ. Ξάνθου Βράχα, Διευθύνοντος Συμβούλου και Νομίμου Εκπροσώπου του αυτού ως άνω Ενιαίου Ειδικού Εκκαθαριστή, διορισθέντος βάσει του από 02.10.2017 Πρακτικού Συνεδριάσεως του Δ.Σ. της εταιρείας, καταχωρισθέντος νομίμως στο Γ.Ε.ΜΗ. (με αρ. πρωτ. 1056465/26.10.2017),

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων (υπ αρ. 180/3/22.02.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τραπέζης της Ελλάδος, δημοσιευθείσα στο υπ αρ. 717/17.03.2016 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β), το οποίο ορίζει ότι οι αντιρρήσεις κατά των απαιτήσεων από τον Ειδικό Εκκαθαριστή και οι αντιρρήσεις κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ανωτέρω Κανονισμού, εισάγονται αμελλητί από κοινού στο σύνολό τους ενώπιον του Πτωχευτικού Δικαστηρίου από τον Ειδικό Εκκαθαριστή και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2 του Πτωχευτικού Κώδικα οι οποίες προβλέπουν ότι κατά της απόφασης του δικαστηρίου επιτρέπεται μόνο έφεση, προέβη σε σύνταξη και κατάθεση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας) δικογράφου έφεσης (αρ. κατάθεσης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου: 140/2017 - αρ. πράξης προσδιορισμού Εφετείου Ναυπλίου: 610/2017) επί της υπ αρ. 18/2017 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας), η οποία εξεδόθη επί του δικογράφου εισαγωγής αντιρρήσεων του ειδικού εκκαθαριστή κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε..

 

Η συζήτηση της ανωτέρω εφέσεως προσδιορίστηκε όπως λάβει χώρα ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας) κατά την δικάσιμο της 21ης Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..

 

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 145 παράγραφος 5 του ν. 4261/2014, και με δεδομένο ότι ο αριθμός των πιστωτών προς τους οποίους πρέπει να γίνει κοινοποίηση της έφεσης επί της υπ αρ. 18/2017 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας), η οποία εξεδόθη επί του δικογράφου εισαγωγής αντιρρήσεων κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων υπερβαίνει τους εκατό (100), η κλήτευση των διαδίκων αντικαθίσταται με  ανακοίνωση της προσδιορισθείσας δικασίμου από τον ειδικό εκκαθαριστή,  η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος (www.cbp.gr) και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr) και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το ανωτέρω άρθρο προς γνώση των πιστωτών και για τις νόμιμες συνέπειες.

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, κάθε πιστωτής δικαιούται να λάβει με δικά του έξοδα αντίγραφο της κατατεθείσας έφεσης επί της υπ αρ. 18/2017 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας) σε ηλεκτρονική μορφή και, κατόπιν αίτησής του και με έξοδα του ιδίου, αντίγραφο της ως άνω έφεσης σε έγχαρτη μορφή.

 Για τη λήψη ηλεκτρονικού αντιγράφου της έφεσης, κάθε πιστωτής μπορεί να απευθύνεται στα γραφεία του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ. 31 - 33 στην Κόρινθο, από 20.01.2018 έως και 16.11.2018, Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 10:00-13:00.

Για κάθε τυχόν επιπλέον πληροφορία, κάθε πιστωτής μπορεί να απευθύνεται στο τηλέφωνο: 2741085390.

 

Αθήνα, 15.01.2018

Για την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. Υ.Ε.Ε.

Ο Ενιαίος Ειδικός Εκκαθαριστής

PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρία,

Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων

(ΕΠΑΘ 182/1/04.04.16, ΦΕΚ Β 925/05.04.16)

νομίμως εκπροσωπών την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. Υ.Ε.Ε.

 

Δημήτριος Παπαγιαννίδης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (E-AUCTION)

 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1.                    

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΓΟΣ

θέση Δαλαμανάρα

Οικόπεδο επιφάνειας 471,25 τ.μ.

36.600

2.                    

ΑΡΓΟΣ

θέση Δαλαμανάρα

Οικόπεδο επιφάνειας 720,88 τ.μ.

52.600

3.                    

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Κορίνθου επί της οδού Γ. Μπαλή

Κατάστημα Ισογείου Ι-1, επιφάνειας 86,10 τ.μ. επί οικοπέδου επιφανείας 553,93 τ.μ.

69.000

4.                    

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Χιλιομόδι

Διαμέρισμα Α ορόφου επιφάνειας 66,40 τ.μ. επί οικοπέδου επιφανείας 308,48 τ.μ.

30.000

5.                    

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Χιλιομόδι

Διαμέρισμα Α ορόφου επιφανείας 90,35 τ.μ. επί οικοπέδου επιφανείας 308,48 τ.μ.

50.000

6.                    

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Χιλιομόδι

Ισόγειο Κατάστημα επιφάνειας 156,75 τ.μ. επί οικοπέδου επιφανείας 308,48 τ.μ.

88.000

 

Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση ΑΕ (PQH), εκπροσωπεί νομίμως το υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε. (Υπό Ειδική Εκκαθάριση).

Η PQH προτίθεται να πωλήσει και να μεταβιβάσει μέσω ηλεκτρονικής δημοπρασίας (e-auction) τα ακίνητα του Εκκαθαριζόμενου Ιδρύματος που περιγράφονται συνοπτικά στην παρούσα ανακοίνωση (τα Ακίνητα) και προς τον σκοπό αυτό δημοσίευσε την 19η Ιανουαρίου 2018 πρόσκληση υποβολής προσφοράς στην ιστοσελίδα της (https://www.pqh.gr/web/πωλήσεις-ακινήτων /) (η Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς). Στην ιστοσελίδα έχουν αναρτηθεί επίσης και συνοπτικές πληροφορίες για κάθε ακίνητο από τα ανωτέρω.

Με την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς η PQH καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν δεσμευτική οικονομική προσφορά για την απόκτηση οποιουδήποτε εκ των Ακινήτων.

Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της διαδικασίας πώλησης και μεταβίβασης των Ακινήτων καθορίζονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.

ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς , το αργότερο μέχρι την 5η Μαρτίου 2018 και ώρα Ελλάδος 5 μμ.

Ανάμεσα στα δικαιολογητικά συμμετοχής προβλέπεται και η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού ίσου με το 5% της τιμής πρώτης προσφοράς κάθε Ακινήτου. Κατ εξαίρεση, για τα ακίνητα με αριθμό 1 και 4 δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Μετά την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων που υπέβαλαν δικαιολογητικά συμμετοχής, η PQH θα καλέσει τους ενδιαφερόμενους που προκρίνονται να υποβάλλουν δεσμευτική οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.

III. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αποκτήσουν πρόσβαση σε ειδική εικονική αίθουσα πληροφοριακών στοιχείων (VDR), να πραγματοποιήσουν επίσκεψη στα Ακίνητα ή / και να ζητήσουν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα προς την PQH στην ηλεκτρονική διεύθυνση REOSales@pqh.gr, το αργότερο μέχρι την 26η Φεβρουαρίου 2018 και ώρα Ελλάδος 5 μμ.

Το VDR θα περιλαμβάνει περαιτέρω πληροφορίες για Ακίνητα, καθώς και σχέδιο συμβολαίου αγοραπωλησίας. Για την απόκτηση πρόσβασης στο VDR απαιτείται η προηγούμενη υπογραφή από τον ενδιαφερόμενο σύμβασης εμπιστευτικότητας.

Η γλώσσα της διαδικασίας πώλησης και μεταβίβασης των Ακινήτων είναι η ελληνική. Για πληροφορίες σχετικά με μετάφραση στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να αποσταλεί σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση REOSales@pqh.gr.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή Πίνακα Προσωρινής Διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Με την υπ αριθμ. 173/1/18-12-2015 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (Φ.Ε.Κ.Β 2762/18-12-2015) ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοπονήσου και τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου του άρθρου 145 του Ν. 4261/2014(ΦΕΚ Α΄107/5.5.2014) το οποίο αντικατέστησε τις διατάξεις του αρ. 68 του Ν. 3601/2007 (ΦΕΚ Α΄ 178/01.08.2007)

Ο Ειδικός Εκκαθαριστής του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοπονήσου (υπό ειδική εκκαθάριση) ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων και το διακριτικό τίτλο PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση A.E., εδρεύουσα στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας 268), η οποία διορίστηκε με τη με αριθμό 182/1/04.04.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρ. 182/04.04.2016), που νόμιμα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 925/05.04.2016.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι συνέταξε και υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος ως αρμόδια Εποπτική Αρχή, Πίνακα Προσωρινής Διανομής, μετά την με αριθμό 221/11/17-3-2017 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 1 εδάφιο β΄ του άρθρου 6 του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων (180/3/22.2.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, ΦΕΚ Β΄ 717/17.3.2016), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των με αριθμό 41403/Β.1563/28.9.2012 και Γ.Δ.Ο.Π. 0000901 ΕΞ 2015/Χ.Π. 2217/30.6.2015 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2795/2012 και ΦΕΚ Β΄1303/30.06.2015, αντιστοίχως).

Οι προβλεπόμενες από τις ανωτέρω διατάξεις του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων ανακοινώσεις αναμένεται να δημοσιευθούν στις 11/4/2017 και στις 19/4/2017 η τελευταία.

Κάθε πιστωτής, σύμφωνα με το εδάφιο γ΄ παρ. 1 άρθρου 6 του ως άνω Κανονισμού, δικαιούται να λάβει, με δικά του έξοδα, από τον Ειδικό Εκκαθαριστή αντίγραφο του Πίνακα Προσωρινής Διανομής, και προς τούτο μπορεί να απευθύνεται στα γραφεία του πιστωτικού ιδρύματος Υπό Ειδική Εκκαθάριση Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ. 33 στην Κόρινθο από την 19/4/2017 έως και την 25/4/2017 και τις ώρες από 10:00πμ. έως 14:00μμ.Για κάθε τυχόν επιπλέον πληροφορία, κάθε πιστωτής μπορεί να απευθύνεται στα τηλέφωνα: 2130887000 και 2741085390.

Αθήνα, 10.4.2017

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση A.E.

 

Κωνσταντίνος Σ. Μητρόπουλος

Δ/νων Σύμβουλος

 


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Περί ορισμού νέας δικασίμου λόγω αναβολής της συζητήσεως επί του δικογράφου εισαγωγής αντιρρήσεων της εταιρείας με την επωνυμία
  PQH ΕΝΙΑΙΑ  ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ  ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε., νομίμως εκπροσωπούμενης ήδη υπό του Κωνσταντίνου Σωτ. Μητρόπουλου, με βάση την από 12.9.2016 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά της ως Ειδικού Εκκαθαριστή του τελούντος υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης Πιστωτικού Ιδρύματος/Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ..

Η εταιρεία με την επωνυμία  PQH ΕΝΙΑΙΑ  ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ  ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε., ενεργούσα ως Ειδικός Εκκαθαριστής του τελούντος υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης Πιστωτικού Ιδρύματος /Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ., νομίμως διορισθείσα με την υπ αριθμ. 182/1/04.04.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (Ε.Π.Α.Θ.) της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) (Φ.Ε.Κ. Β 925/05.04.2016)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
Ότι, κατά τη δικάσιμο της 09ης Νοεμβρίου 2016 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας), ότε είχε ορισθεί η συζήτηση του από 01.09.2016 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 23/ΕΠ23/2016 Δικογράφου Εισαγωγής Αντιρρήσεων, κατ άρθρο 4 παρ. 2 του υπ αρ. 180/3/22.02.2016 Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 2 του ν. 3588/2007, αναβλήθηκε η συζήτηση αυτού αιτήσει των καθ ων για τη δικάσιμο της 08ης.02.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. ενώπιον του ιδίου Δικαστηρίου, ήτοι του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (Τμήματος Εκούσιας Δικαιοδοσίας).

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται κατ εφαρμογή του άρθρου 145 παρ. 5 του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α 107/05.05.2014) και επέχει θέση κοινοποίησης προς τους πιστωτές του τελούντος υπό Ειδική Εκκαθάριση Πιστωτικού Ιδρύματος / Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε..

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, κάθε πιστωτής δικαιούται να λάβει με δικά του έξοδα αντίγραφο της έκθεσης περί εισαγωγής αντιρρήσεων από τον Ειδικό Εκκαθαριστή σε ηλεκτρονική μορφή και, κατόπιν αίτησής του και με έξοδα του ιδίου, αντίγραφο της ως άνω έκθεσης σε έγχαρτη μορφή.

Για τη λήψη ηλεκτρονικού αντιγράφου της έκθεσης, κάθε πιστωτής μπορεί να απευθύνεται στα γραφεία της υπό ειδική εκκαθάριση τραπέζης επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ. 33 στην Κόρινθο, από 14.11.2016 έως και 08.02.2017, Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 10:00-13:00.

Για κάθε τυχόν επιπλέον πληροφορία, κάθε πιστωτής μπορεί να απευθύνεται στο τηλέφωνο: 2741085390.

Αθήνα, 09.11.2016
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
του Ενιαίου Ειδικού Εκκαθαριστή

Κωνσταντίνος Σ. Μητρόπουλος

 


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Κόρινθος 08.09.2016


Περί ορισμού δικασίμου επί της εκθέσεως του Ειδικού Εκκαθαριστή PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε. του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. περί εισαγωγής αντιρρήσεων κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του ανωτέρω πιστωτικού ιδρύματος

Με την υπ αριθμ. 173/1/18.12.2015 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και την υπ αρ. 128/2/18.12.2015 απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τραπέζης της Ελλάδος, αμφότερες δημοσιευθείσες στο υπ αρ. 2762/18.12.2015 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Β), ανακλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος η άδεια του πιστωτικού συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. και τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 145 του ν. 4261/2014.

Δυνάμει της υπ αρ. 182/1/4.4.2016 αποφάσεως της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τραπέζης της Ελλάδος, δημοσιευθείσα στο υπ αρ. 925/05.04.2016 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Β), διορίστηκε νέος Ενιαίος Ειδικός Εκκαθαριστής στα υφιστάμενα υπό ειδική εκκαθάριση ιδρύματα, μεταξύ των οποίων και η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε., και δη η Εταιρεία με την επωνυμία  PQH ΕΝΙΑΙΑ  ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ  ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε., ο οποίος αντικατέστησε τον αρχικώς διορισθέντα- σύμφωνα με την ΕΠΑΘ 173/1/18.12.2015- ειδικό εκκαθαριστή Άθω Στυλιανού.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος του Ενιαίου Ειδικού Εκκαθαριστή, δυνάμει του από 01.04.2016 Πρακτικού Συνεδριάσεως του Δ.Σ. της εταιρείας, καταχωρισθέντος νομίμως στο Γ.Ε.ΜΗ. με αρ. πρωτ. 24.764/7.4.2016), Ιωάννης Πεχλιβανίδης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων (υπ αρ. 180/3/22.02.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τραπέζης της Ελλάδος, δημοσιευθείσα στο υπ αρ.  717/17.03.2016 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β), το οποίο ορίζει ότι οι αντιρρήσεις κατά των απαιτήσεων από τον Ειδικό Εκκαθαριστή και οι αντιρρήσεις κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ανωτέρω Κανονισμού, εισάγονται αμελλητί από κοινού στο σύνολό τους ενώπιον του Πτωχευτικού Δικαστηρίου από τον Ειδικό Εκκαθαριστή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2 του Πτωχευτικού Κώδικα, προέβη σε σύνταξη και κατάθεση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (Τμήματος Εκούσιας Δικαιοδοσίας) δικογράφου περί εισαγωγής αντιρρήσεων κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε., οι οποίες ασκήθηκαν από τον ίδιο και συμπεριελήφθησαν στην από 17.06.2016 έκθεση επαλήθευσης αυτού, καθώς και αυτές οι οποίες ασκήθηκαν από τους πιστωτές εντός της προβλεπόμενης στο άρθρο 4 παρ. 2 του ως άνω Κανονισμού προθεσμίας.

Η συζήτηση των ανωτέρω αντιρρήσεων θα διεξαχθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (Τμήματος Εκουσίας Δικαιοδοσίας) κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 09ης Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9:00 π.μ., με αριθμό πινακίου 2 και οι πιστωτές του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος καλούνται να παραστούν όποτε και όπου ανωτέρω ορίζεται.

Ότι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 145 παράγραφος 5 του ν. 4261/2014, και με δεδομένο ότι ο αριθμός των πιστωτών προς τους οποίους πρέπει να γίνει κοινοποίηση της έκθεσης περί εισαγωγής αντιρρήσεων υπερβαίνει τους εκατό (100), η κλήτευση των διαδίκων αντικαθίσταται με  ανακοίνωση της προσδιορισθείσας δικασίμου από τον ειδικό εκκαθαριστή,  η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος (www.cbp.gr)καιστην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το ανωτέρω άρθρο προς γνώση των πιστωτών και για τις νόμιμες συνέπειες.

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, κάθε πιστωτής δικαιούται να λάβει με δικά του έξοδα αντίγραφο της έκθεσης περί εισαγωγής αντιρρήσεων από τον Ειδικό Εκκαθαριστή σε ηλεκτρονική μορφή και, κατόπιν αίτησής του και με έξοδα του ιδίου, αντίγραφο της ως άνω έκθεσης σε έγχαρτη μορφή.

Για τη λήψη ηλεκτρονικού αντιγράφου της έκθεσης, κάθε πιστωτής μπορεί να απευθύνεται στα γραφεία της υπό ειδική εκκαθάριση τραπέζης επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ. 33 στην Κόρινθο, από 12.09.2016 έως και 09.11.2016, Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 10:00-13:00.
Για κάθε τυχόν επιπλέον πληροφορία, κάθε πιστωτής μπορεί να απευθύνεται στο τηλέφωνο: 2741085390.

 

Αθήνα, 08.09.2016
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
του Ενιαίου Ειδικού Εκκαθαριστή

 Ιωάννης Πεχλιβανίδης

 


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Κόρινθος, 12/01/2016
Θέμα: Διαδικασίες πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων πελατείας

Σας γνωρίζουμε ότι  μετά από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου η εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων (πληρωμή δόσεων σε τοκοχρεωλυτικά δάνεια, καταβολές σε  αλληλόχρεους λογαριασμούς, κλπ)  των πιστούχων της Τράπεζας είναι δυνατόν να διενεργηθεί από τη Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016 με τους κάτωθι τρόπους:

1) Με καταβολή μετρητών ή τραπεζικής επιταγής στο Ταμείο του Καταστήματος Κορίνθου Λεωφ. Αθηνών 31-33 Κόρινθος κατά τις εργάσιμες  ώρες  και ημέρες,  ήτοι 08.00 έως 14.30 Δευτέρα έως Πέμπτη και 08.00 έως 14.00 την Παρασκευή. 
2) Κατάθεση σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) στο Λογαριασμό 379/01011926 (IBAN:GR28011037900000379011926). Στο σχετικό ταμειακό παραστατικό, ειδικότερα δε στο πεδίο της αιτιολογίας πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του πελάτη, ο Κωδικός Αριθμός του Πελάτη  και ο δανειακός λογαριασμός για τον οποίο διενεργείται η καταβολή. Μετά την πληρωμή, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία ταυτοποίησης, θα παρακαλούσαμε εφ όσον υφίσταται η σχετική δυνατότητα,  να γνωστοποιείτε στις υπηρεσίες της Συνεταιριστικής Τράπεζας την πραγματοποίηση της συναλλαγής με την αποστολή φωτοτυπίας ή αντιγράφου του παραστατικού στο FAX: 27410-77112  ή στο email: secretary@cbp.gr           

Για  περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής των δανειακών σας υποχρεώσεων
 
μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλ: 27410-85390 (εσωτ 620,630).   

 


Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου Συν.Π.Ε - (Υπό Εκκαθάριση), Λ. Αθηνών 33, 20100, Κόρινθος, Τηλ: 27410-85390